Adatkezelési tájékoztató

 

1. A nyilatkozat célja

Jelen adatvédelmi nyilatkozat célja, hogy a https://ingatlanszaki.com/ weboldal tulajdonosai és üzemeltetői: Orbán-Kacs Bernadett (születési név: Kacs Bernadett; anyja neve: Gáspár Zsuzsanna; születési helye, ideje: Pécs, 1985.03.07.), és Orbán Péter (születési név: Orbán Péter; anyja neve: Barta Margit Mária; születési helye, ideje: Kaposvár, 1979.05.20.), mint adatkezelők (a továbbiakban:”Adatkezelők”) által a https://ingatlanszaki.com/ internetes oldalon (a továbbiakban:”weboldal”) alkalmazott adatvédelmi és adatkezelési elveket rögzítse.

Az Adatkezelők a hatályos jogszabályi előírásoknak megfelelően kezelik a weboldal ügyfelekkel való megismertetését, a használat támogatását, és ezeknek a keretében az érintettek személyes adatainak kezelését.

Az adatvédelmi elvek kialakításakor figyelembe vette a 2011. évi CXII. törvényt az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (a továbbiakban: „Info tv.”), valamint az 1998. évi VI. törvényt az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során, Strasbourgban, 1981. január 28. napján kelt Egyezmény kihirdetéséről, valamint a 1995. évi CXIX. törvényt a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről szóló törvényt, figyelemmel az Európai Parlament és a Tanács 95/46/EK számú irányelvére.

 

2. Adatkezelők megnevezése

Név: Orbán-Kacs Bernadett (születési név: Kacs Bernadett; anyja neve: Gáspár Zsuzsanna; születési helye, ideje: Pécs, 1985.03.07.), és Orbán Péter (születési név: Orbán Péter; anyja neve: Barta Margit Mária; születési helye, ideje: Kaposvár, 1979.05.20., a továbbiakban „Adatkezelők”)

Email cím: info@ingatlanszaki.com

Az adatkezelés adatvédelmi nyilvántartásba vétele megtörtént a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál az Infotv. 68. § (6) bekezdése alapján az alábbi nyilvántartási számokon:

NAIH-137731, NAIH-137732.

 

3. A kezelt személyes adatok köre:

3.1 A felhasználói fiók létrehozása előtt a felhasználó a következő személyes adatait köteles megadni:

 • felhasználónév,
 • kereszt- és vezetéknév,
 • e-mail cím.

3.2 A rendszer működtetése során technikailag rögzítésre kerülő adatok: a felhasználó bejelentkező számítógépének azon adatai, melyek a szolgáltatás igénybe vétele során generálódnak és melyeket az adatkezelő rendszere a technikai folyamatok automatikus eredményeként rögzít. Az automatikusan rögzítésre kerülő adatokat a rendszer a felhasználó külön nyilatkozata vagy cselekménye nélkül a belépéskor, illetve kilépéskor automatikusan naplózza. Ezen adatok egyéb személyes felhasználói adatokkal – törvény által kötelezővé tett esetek kivételével – össze nem kapcsolhatók. Az adatokhoz kizárólag az adatkezelő fér hozzá.

A megadott adatok megfelelőségéért kizárólag az azt megadó személy felel. Az e-mail címének megadásakor egyben felelősséget vállal azért, hogy a megadott e-mail címről kizárólag ő vesz igénybe szolgáltatást. E felelősségvállalásra tekintettel egy megadott e-mail címen történt belépésekkel összefüggő mindennemű felelősség azt terheli, aki az e-mail címet regisztrálta. Amennyiben adataiban változás állna be, jelezze regisztrációja módosításával.

A megrendelő kiskorú nem lehet.

4. Az adatkezelés jogalapja, módja és célja

4.1 Az adatszolgáltatás törvény, önkéntes hozzájárulás valamint az adatvédelmi irányelv 7. cikk f.) pontja alapján történik, valamint az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény alapján kerül sor. Abban az esetben, ha a regisztráció megszakad az adatok törlésre kerülnek.

4.2 A személyes adatok kezelésére kizárólag célhoz kötötten kerül sor. A személyes adatok kezelésének célja a weboldalon keresztül biztosított szolgáltatások nyújtása, ezekkel kapcsolatban hírlevelek küldése a felhasználóknak, az ügyfeleinkkel való kapcsolattartás.

4.3 Az adatkezelők a megadott személyes adatokat az e pontokban leírt céloktól eltérő célokra nem használják fel. Személyes adatok harmadik személynek, vagy hatóságok számára történő kiadása – jogszabály eltérő rendelkezése hiányában – kizárólag a felhasználó előzetes, kifejezett hozzájárulása esetén lehetséges.

 

5. Az adatkezelés időtartama

5.1 A regisztráció és weboldal használata során megadott személyes adatok kezelése az Adatkezelők általi törléséig tart.

Az adatbázisból való törlés az érintett kérésére is történhet, így az adatkezelés mindaddig fennáll, amíg az érintett kifejezetten nem kéri az adatainak törlését.

Az Adatkezelők legkésőbb az érintett kérelmének átvételétől számított 30 (harminc) naptári napon belül törlik az adatot.

5.2 Fenti rendelkezések nem érintik a jogszabályokban (pl. számviteli jogszabályokban) meghatározott megőrzési kötelezettségek teljesítését.

 

6. Felhasználói jogok és jogérvényesítési lehetőségek

6.1 Az érintett kérelmére az adatkezelők tájékoztatást adnak az érintett általa kezelt adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg adatait. Az adatkezelők a kérelem benyújtásától számított 30 napon belül elektronikus úton adják meg a kért tájékoztatást.

6.2 A felhasználó jogosult a helytelenül rögzített személyes adatainak helyesbítését kérni.

6.3 A felhasználó jogosult személyes adatainak törlését kérni. A törlés nem vonatkozik a jogszabályok (pl. számviteli szabályozás) alapján szükséges adatkezelésekre, azokat az Adatkezelők a szükséges időtartamig megőrzi.

6.4 Az érintett a jelen nyilatkozatban ismertetett jogait az alábbi elérhetőségen keresztül gyakorolhatja:

Levelezési cím: 7400 Kaposvár, Gyár u. 5.

Email: info@ingatlanszaki.com

6.5 A felhasználó az Info.tv., valamint a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013 évi V. törvény alapján fordulhat a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c. vagy a Törvényszék előtt soron kívüli eljárás keretében érvényesítheti jogait.

 

7. Hírlevelek

7.1 A regisztráció során megadott elektronikus levélcímekre hirdetést vagy reklámot (hírlevél) tartalmazó leveleket az adatkezelő csak a felhasználó kifejezett hozzájárulásával, a jogszabályi előírásoknak megfelelő esetekben és módon küld. A felhasználó bármikor leiratkozhat a hírlevélről a hírlevél alján elhelyezett link segítségével.

 

8. Záró rendelkezések

8.1 Az adatkezelők kötelezik magukat, hogy gondoskodnak az általuk kezelt személyes adatok biztonságáról, megteszik azokat a technikai intézkedéseket, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg mindent megtesznek annak érdekében, hogy megakadályozzák azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását.

8.2 Az adatkezelők fenntartják a jogot, hogy jelen nyilatkozatot a felhasználók értesítése mellett egyoldalúan módosítsák. Az adatkezelők jelen adatvédelmi nyilatkozat módosításairól szóló tájékoztatást közzéteszik a weboldalon. A módosítás hatályba lépését követően a felhasználó a szolgáltatás használatával, ráutaló magatartással tudomásul veszi a módosított szerződést.

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény alkalmazása során:

 1. érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes személy;
 2. személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat – különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés;
 3. különleges adat:

  a) a faji eredetre, a nemzetiséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdek-képviseleti szervezeti tagságra, a szexuális életre vonatkozó személyes adat,
  b) az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre vonatkozó személyes adat, valamint a bűnügyi személyes adat;

 4. bűnügyi személyes adat: a büntetőeljárás során vagy azt megelőzően a bűncselekménnyel vagy a büntetőeljárással összefüggésben, a büntetőeljárás lefolytatására, illetve a bűncselekmények felderítésére jogosult szerveknél, továbbá a büntetés-végrehajtás szervezeténél keletkezett, az érintettel kapcsolatba hozható, valamint a büntetett előéletre vonatkozó személyes adat;
 5. közérdekű adat: az állami vagy helyi önkormányzati feladatot, valamint jogszabályban meghatározott egyéb közfeladatot ellátó szerv vagy személy kezelésében lévő és tevékenységére vonatkozó vagy közfeladatának ellátásával összefüggésben keletkezett, a személyes adat fogalma alá nem eső, bármilyen módon vagy formában rögzített információ vagy ismeret, függetlenül kezelésének módjától, önálló vagy gyűjteményes jellegétől, így különösen a hatáskörre, illetékességre, szervezeti felépítésre, szakmai tevékenységre, annak eredményességére is kiterjedő értékelésére, a birtokolt adatfajtákra és a működést szabályozó jogszabályokra, valamint a gazdálkodásra, a megkötött szerződésekre vonatkozó adat;
 6. közérdekből nyilvános adat: a közérdekű adat fogalma alá nem tartozó minden olyan adat, amelynek nyilvánosságra hozatalát, megismerhetőségét vagy hozzáférhetővé tételét törvény közérdekből elrendeli;
 7. hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adat – teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez;
 8. tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatának kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adat törlését kéri;
 9. adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adat kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az adatfeldolgozóval végrehajtatja;
 10. adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adaton végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adat további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése;
 11. adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele;
 12. nyilvánosságra hozatal: az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele;
 13. adattörlés: az adat felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállítása többé nem lehetséges;
 14. adatmegjelölés: az adat azonosító jelzéssel ellátása annak megkülönböztetése céljából;
 15. adatzárolás: az adat azonosító jelzéssel ellátása további kezelésének végleges vagy meghatározott időre történő korlátozása céljából;
 16. adatmegsemmisítés: az adatot tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése;
 17. adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adaton végzik;
 18. adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely szerződés alapján – beleértve a jogszabály rendelkezése alapján kötött szerződést is – adatok feldolgozását végzi;
 19. adatfelelős: az a közfeladatot ellátó szerv, amely az elektronikus úton kötelezően közzéteendő közérdekű adatot előállította, illetve amelynek a működése során ez az adat keletkezett;
 20. adatközlő: az a közfeladatot ellátó szerv, amely – ha az adatfelelős nem maga teszi közzé az adatot – az adatfelelős által hozzá eljuttatott adatot honlapon közzéteszi;
 21. adatállomány: az egy nyilvántartásban kezelt adatok összessége;
 22. harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval;
 23. EGT-állam: az Európai Unió tagállama és az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes más állam, továbbá az az állam, amelynek állampolgára az Európai Unió és tagállamai, valamint az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban nem részes állam között létrejött nemzetközi szerződés alapján az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes állam állampolgárával azonos jogállást élvez;
 24. harmadik ország: minden olyan állam, amely nem EGT-állam;
 25. kötelező szervezeti szabályozás: több országban, de köztük legalább egy EGT-államban is tevékenységet folytató adatkezelő vagy adatkezelők csoportja által elfogadott és a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (a továbbiakban: Hatóság) által jóváhagyott, az adatkezelőre vagy adatkezelők csoportjára nézve kötelező belső adatvédelmi szabályzat, amely a harmadik országba történő adattovábbítás esetén a személyes adatok védelmét az adatkezelő vagy adatkezelők csoportjának egyoldalú kötelezettségvállalása útján biztosítja;
 26. adatvédelmi incidens: személyes adat jogellenes kezelése vagy feldolgozása, így különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés.

 

 

Az adatvédelmi szabályzat 2018. január 29. napjától hatályos.

 

Kelt: Budapest, 2018. január 29.